Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego

P.P.H- U. "Mikro” Tadeusz Jasionowski

 (dalej: „Regulamin”)

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

 

1.        Podstawę prawną Regulaminu stanowi art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 j.t.) (dalej zwanej: „Ustawą”) oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

2.        Podmiotem dokonującym sprzedaży wysyłkowej po przez udostępniany przez siebie drogą elektroniczną sklep internetowy jest: P.P.H-U "MIKROTadeusz Jasionowski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 86, NIP:113-001-47-80, REGON: 013089151, w treści Regulaminu zwany dalej Sprzedawcą.

3.        Przedmiotem sprzedaży wysyłkowej (towarem) są: grzałki elektryczne, oraz osprzęt  wyszczególnione w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym Sprzedawcy: www.jtmikro@wp.pl

4.        Klientem w rozumieniu Regulaminu jest osoba albo inny podmiot, który za pośrednictwem sklepu internetowego zawiera ze Sprzedawcą na odległość umowę sprzedaży określonego towaru.

5.        Konsumentemw rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, która za pośrednictwem sklepu internetowego zawiera ze Sprzedawcą na odległość umowę sprzedaży określonego towaru, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.        Przez dzień roboczy rozumie się dzień tygodnia, z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r., Nr 4, poz. 28 ze zm.).

7.        Regulamin określa w szczególności:

1)       warunki zawierania na odległość umów sprzedaży towarów, w tym warunki udostępniania Klientowi serwisu internetowego służącego do składania zamówień, oraz warunki odstępowania od zawartych na odległość umów sprzedaży towarów;

2)       wymagania techniczne niezbędne do współpracy serwisu internetowego Sprzedawcy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Klient;

3)       tryb postępowania reklamacyjnego.

Komunikacja, w tym przesyłanie dokumentów, między Sprzedawcą a Klientem może odbywać się pocztą zwykłą na adres: P.P.H-U "MIKROTadeusz Jasionowski ul. Grochowska 86, 04-301 Warszawa lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej: jtmikro@wp.pl bądź telefonicznie lub faksem pod numerem:

tel./fax: 22 612 33 01

tel. 22 870 30 52,kom. 605204606

 

§ 2. Rodzaj i zakres usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 

Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługę polegającą na udostępnianiu Klientowi serwisu (w formie sklepu) internetowego w zakresie umożliwiającym składanie przez Klienta, na odległość, ofert (zamówień) zakupu wybranych przez Klienta towarów z asortymentu Sprzedawcy.


 

§ 3. Warunki udostępniania Klientowi sklepu internetowego.

 

1.        Sprzedawca świadczy usługę nieodpłatnie na podstawie umowy zawartej przez Sprzedawcę oraz Klienta każdorazowo poprzez przystąpienie przez Klienta do korzystania ze sklepu internetowego, w tym do złożenia zamówienia na określony towar wyszczególniony w sklepie internetowym.

2.        Sprzedawca nie świadczy usługi w oparciu o szczególny kodeks dobrych praktyk.

3.        W celu umożliwienia Sprzedawcy świadczenia usługi Klient powinien dysponować co najmniej komputerem z dostępem do sieci Internet, zaktualizowaną przeglądarką internetową Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera lub inną równorzędną oraz adresem poczty elektronicznej.

4.        Sprzedawca nie udostępnia Klientowi środków technicznych, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 Ustawy.

5.        Klienta obowiązuje zakaz dostarczania Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym.

6.        Momentem wykonania usługi jest moment zakończenia przez Klienta korzystania ze sklepu internetowego, w tym moment zakończenia przez Klienta procesu składania zamówienia.

 

§ 4. Warunki zawierania na odległość umowy sprzedaży towaru.

 

1.        Zamówienia są składane przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego, o którym mowa w § 1 ust 4 powyżej.

2.        Warunkiem złożenia przez Klienta zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.

3.        W przypadku Konsumenta złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na posłużenie się przez Sprzedawcę środkiem komunikacji elektronicznej w celu zawarcia na odległość umowy sprzedaży towaru objętego danym zamówieniem.

4.        Dostarczenie towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta, podczas składania zamówienia, spośród następujących możliwości:

1)       przesyłka pocztowa za pośrednictwem Poczty Polskiej SA;

2)       przesyłka kurierska;

3)       odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy, przy ul. Grochowskiej 86 w Warszawie.

5.        Na podany Klientowi przewidywany termin realizacji zamówienia:

1)       w przypadku przesyłki kurierskiej, pocztowej – składa się czas kompletacji i przygotowywania towaru do wysyłki oraz czas potrzebny na dostarczenie towaru do Klienta, liczony od momentu wydania przez Sprzedawcę przesyłki przewoźnikowi do momentu doręczenia przesyłki Klientowi;

2)       w przypadku odbioru osobistego – składa się czas kompletacji i przygotowywania towaru do wydania Klientowi.

6.        Klient może wybrać następujące formy płatności:

1)       gotówką, przelewem ,albo kartą płatniczą, przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy, przy ul. Grochowskiej 86 w Warszawie;

2)       przedpłatą przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (wpłaty należy dokonywać dopiero po otrzymaniu od Sprzedawcy informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji zgodnie z ust. 14 niniejszego paragrafu);

3)       za  pobraniem– przy odbiorze przesyłki pobraniowej.

7.        Podane przy towarach prezentowanych w sklepie internetowym ceny zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług, oraz wyrażone są w złotych polskich. Ceny, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie zawierają kosztów dostarczenia towaru do Klienta.

8.        Koszty dostarczenia towaru do Klienta, w tym opłaty za transport, doręczenie i inne usługi kurierskie, pocztowe, są wskazywane Klientowi podczas składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży na odległość. Ostateczny koszt dostarczenia towaru do Klienta zależny jest od wybranego, przez Klienta, przy składaniu zamówienia, sposobu dostarczenia.

9.        Cena całkowita realizacji przez Sprzedawcę zamówienia, obejmująca cenę, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu oraz koszty dostarczenia, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, widoczna jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży na odległość.

10.    Cena całkowita, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta od chwili potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, chyba że zamówienie okaże się niemożliwe do zrealizowania w całości albo w części.

11.    Po złożeniu przez Klienta zamówienia potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę tego zamówienia przesyłane jest do Klienta na podany przez niego, w toku składania zamówienia, adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie powyższe nie jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia Klienta do realizacji przez Sprzedawcę.

12.    Zamówienie jest przyjmowane do realizacji pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy lub u jego dostawców.

13.    W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, na podany przez Klienta, w toku składania zamówienia, adres poczty elektronicznej wysyłana jest informacja o możliwym do zrealizowania zakresie zamówienia i warunkach jego realizacji, określająca rodzaj i ilość towaru, cenę całkowitą i termin dostarczenia. Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę czy składa zamówienie w zaproponowanym przez Sprzedawcę zakresie czy też rezygnuje ze złożenia zamówienia. Brak odpowiedzi ze strony Klienta jest równoznaczny z rezygnacją przez Klienta ze złożenia zamówienia.

14.    W przypadku dostępności towaru albo złożeniu przez Klienta zmienionego zamówienia w sposób wskazany w ust. 13 powyżej, informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji, potwierdzająca zakres zamówienia i warunki jego realizacji, w tym ostateczną cenę całkowitą, jest przesyłana Klientowi na podany przez niego, w toku składania zamówienia, adres poczty elektronicznej. Z chwilą wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia jego zamówienia do realizacji zawarta zostaje, na odległość, umowa sprzedaży towaru objętego zamówieniem Klienta, zwana dalej: „Umową sprzedaży”.

15.    Treść Umowy sprzedaży stanowią warunki szczegółowe wybrane przez Klienta podczas składania zamówienia (tj. rodzaj i ilość towaru, cena łączna, sposób i warunki płatności, sposób i termin dostarczenia) albo – w przypadku jego późniejszej zmiany – warunki określone przez Klienta, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób określony w ust. 13 niniejszego paragrafu. W pozostałym zakresie treść Umowy sprzedaży stanowią również odpowiednie postanowienia Regulaminu.

16.    Zobowiązania Konsumenta wynikające z Umowy sprzedaży trwają do momentu uiszczenia w całości ceny całkowitej albo wykonania prawa do odstąpienia od umowy.

17.    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z towarem paragonu fiskalnego albo faktury VAT.

18.    Sprzedawca nie dokonuje sprzedaży w oparciu o szczególny kodeks dobrych praktyk.

 

§ 5. Warunki wykonywania Umowy sprzedaży.

 

1.        Realizacja zamówienia Klienta rozpoczyna się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, tj. w przypadku:

1)       przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – z dniem zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy;

2)       płatności przy odbiorze – z dniem zawarcia, w sposób wskazany w § 4 ust. 14 powyżej, Umowy sprzedaży.

2.        Klient może wycofać złożone zamówienie w całości, za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres Sprzedawcy: jtmikro@wp.pl, w zależności od wybranego sposobu dostarczenia towaru do Klienta:

1)       w przypadku przesyłki kurierskiej, pocztowej – aż do momentu wysłania towaru do Klienta;

2)       w przypadku odbioru osobistego – w każdym czasie.

3.        W przypadku wycofania zamówienia, w sposób określony w ustępie poprzedzającym, po zawarciu Umowy sprzedaży, umowę tę uważa się za niezawartą.

4.        Postanowienia powyższe nie uchybiają prawu Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w § 6 i 7 poniżej.

5.        Sprzedawca informuje Klienta, iż do każdorazowej sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży organizowanej przez Sprzedawcę przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów.

 

§ 6. Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 

1.        Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.        Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

3.        Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument zobowiązany jest poinformować:

P.P.H-U "MIKRO” Tadeusz Jasionowski

ul. Grochowska 86, 04–301 Warszawa,

tel./fax (22) 612 33 01, jtmikro@wp.pl, kom,605204606

o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4.        Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, dostępnego do pobrania pod adresem: , jednak nie jest to obowiązkowe.

5.        Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży (decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania faksu lub poczty elektronicznej).

 

§ 7. Skutki odstąpienia przez Konsumenta od Umowy.

 

1.        W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

2.        Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3.        Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu towaru lub do czasu otrzymania przez Sprzedawcę dowodu odesłania przez Konsumenta towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.        Konsument zobowiązany jest odesłać towar Sprzedawcy (na adres: P.P.H-U "MIKRO” TADEUSZ JASIONOWSKI UL. Grochowska 86 04-301 Warszawa), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.

5.        Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6.        Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tego towaru, dla podjęcia decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

 

§ 8. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 

1.        Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towaru bez wad.

2.        Sprzedawca nie świadczy jakichkolwiek dodatkowych usług posprzedażnych.

3.        Każdy towar dostępny w asortymencie Sprzedawcy objęty jest gwarancją jego producenta.

4.        Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu.

5.        Niezależnie od powyższego Sprzedawca odpowiada za wady towaru na podstawie rękojmi uregulowanej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

6.        Zastrzeżenia co do jakości dostarczonego Klientowi powinny być przekazywane Sprzedawcy pocztą zwykłą na adres: P.P.H-U "MIKRO” Tadeusz Jasionowski, ul. Grochowska86, 04-301 Warszawa lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej: jtmikro@wp.pl, bądź telefonicznie lub faksem pod numerem: (22) 612-33-01,kom.605204606

7.        W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do Sprzedawcy Klient może odesłać wadliwy towar przesyłką kurierską, pocztową na adres: P.P.H-U "MIKRO” Tadeusz Jasionowski, ul. Grochowska 86, 04-301 Warszawa, z zastrzeżeniem iż Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8.        Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę z wypełnioną częścią "reklamacja". Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji Klienta, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl